Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v texte len “VOP”) sa spravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou KOVSMOL, s.r.o., so sídlom Družstevná 34, 080 06 Prešov, IČO: 36 501 921, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.: 15830/P (ďalej v texte len “KOVSMOL”) ako predávajúcim podľa týchto VOP a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie sú týmito dokumentami upravené inak, spravujú sa všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č.513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody. Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na kúpu zmluvou a dohodami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
Celé znenie VOP je uvedené v prílohe.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.04.2017