Regulamin handlowy

I. Zakres obowiązywania i zawiązanie stosunku umowy

Niniejszy regulamin handlowy jest integralną częścią każdej transakcji handlowej zawartej między spółką KOVSMOL spol. s r.o. a kupującym. Przez zawarcie transakcji handlowej rozumie się potwierdzenie zamówienia na piśmie, e-mailem, faksem lub telefonicznie. Transakcja handlowa to sprzedaż na fakturę lub transakcja gotówkowa, na podstawie zamówienia, umowy lub w drodze sprzedaży bezpośredniej w sklepie. W przypadku sprzedaży bezpośredniej zamówienie uznaje się za zawarte w chwili dokonania płatności gotówkowej.

II. Cięcie materiału

W razie zapotrzebowania na cięcie materiału konieczne jest złożenie zamówienia oraz zgłoszenie odbioru towaru w sklepie z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Sprzedający bezpłatnie realizuje jedynie cięcie „transportowe” z dokładnością do -0 +20 mm (cięcie, skrawanie) oraz -0 +50 mm (wypalanie) w stosunku do pożądanej długości.
Porozumienie dotyczące cięcia (rodzaj, termin, wstępna cena) musi być zawarte w umowie i stanowi podstawę do oceny odpowiedzialności za ewentualne wady. Sprzedający tnie materiał bez resztek. Za resztki po cięciu w ramach dostawy sprzedający uznaje pozostałości materiału krótsze niż 6 m.
Sprzedający wykonuje cięcie: blach do grubości 50 mm – tylko do wymiarów transportowych, ewentualnie cięcie na pół. Cięcie do wymiarów innych niż transportowe jest płatne według obowiązującego cennika.

III. Transport materiału

W razie zapotrzebowania na transport materiału, kupujący winien podać w zamówieniu przedmiot transportu, szczegóły dotyczące transportu, wskazać osobę upoważnioną do odbioru towaru oraz czas realizacji. Najwcześniejszy możliwy termin transportu pojazdami sprzedającego wynosi 24 godziny od otrzymania zamówienia. Termin należy uściślić telefonicznie. Nie dotyczy towaru o wartości poniżej 6 000 EUR. W przypadku płatności zabezpieczonych terminy zaczynają biec od dnia uznania rachunku sprzedającego ceną kupna.

 • Kupujący zobowiązany jest zwrócić się o transport towaru przy składaniu zamówienia na towar. W razie niedopełnienia przez kupującego obowiązków uzgodnionych na piśmie, kupujący pokrywa koszty związane z bezskutecznym transportem.
 • O ile nie istnieją inne ustalenia dotyczące czasu realizacji oraz transportu, sprzedający zobowiązany jest do wypełnienia zobowiązania bez zbędnej zwłoki. Zmiany dyspozycji dotyczących transportu akceptuje wyłącznie kierownik oddziału – Ing. Jozef Smolka, tel.: 00421 51/7481788.
 • Zwłoka sprzedającego nie stanowi naruszenia umowy kupna, o ile owa zwłoka nastąpi z powodów, którym sprzedający nie mógł zapobiec i które są niezależne od jego woli (np. opóźnienie lub uszkodzenie dostawy, przeszkody w transporcie itp.); przeszkody te wyłączają odpowiedzialność sprzedającego za szkody wyrządzone kupującemu wskutek zwłoki.
 • Do odbioru towaru przez inną osobę wymagane jest stosowne pełnomocnictwo, w innym razie towar nie zostanie wydany. Osoba upoważniona potwierdza odbiór towaru własnoręcznym podpisem, ew. odciskiem pieczęci na kopii dokumentu dostawy lub w ewidencji pojazdu.
 • Kupujący jest obowiązany zapewnić rozpoczęcie rozładunku pojazdu w ciągu 15 minut od zgłoszenia się załogi pojazdu w miejscu uzgodnionej dostawy. W razie niedopełnienia tego obowiązku, sprzedający ma prawo naliczyć za czas oczekiwania opłatę postojową według aktualnego cennika. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia rozładunku towaru własnym sprzętem i przez własnych pracowników, o ile nie uzgodnił ze sprzedającym inaczej.
 • Droga dojazdowa do miejsca dostawy musi spełniać przynajmniej kryteria drogi III kategorii lub drogi lokalnej przynajmniej kategorii C3, przy czym ocena jej przejezdności leży w kompetencji kierowcy przy uwzględnieniu typu pojazdu, jego aktualnego stanu technicznego, rodzaju ładunku oraz aktualnych warunków pogodowych.
 • Jeśli w miejscu dostawy nikogo nie ma, kierowca zwraca się o potwierdzenie ewidencji pojazdu przez osobę bezstronną (np. urząd gminy) i odwozi towar do składu sprzedającego. Kupujący pokrywa koszty związane z bezskutecznym transportem i magazynowaniem towaru poniesione przez sprzedającego.
 • Sprzedający odrębnie dolicza koszt opakowania towaru. Kupujący może zwrócić opakowania w nienaruszonym stanie na własny koszt w ciągu 1 miesiąca od wyekspediowania towaru, powołując się na numer faktury, której dotyczą zwracane opakowania. Sprzedający wykupuje opakowania po cenach pomniejszonych o 10%.
 • Jeśli kupujący nie odbierze należycie zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, pokrywa szkodę wyrządzoną w ten sposób sprzedającemu:
  • W 30. dniu od dnia potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zmiany zamówienia, lub w innym uzgodnionym dniu, sprzedający ma prawo do naliczenia opłaty magazynowej za towar w wysokości 1% wartości towaru za każdy rozpoczęty dzień magazynowania, fakturowanej za każdy miesiąc kalendarzowy, płatnej w terminie 14 dni.
  • Opłata magazynowa zostanie naliczona również w przypadku, jeśli sprzedający otrzyma zwrot przesyłki na adres zamieszkania / miejsce prowadzenia działalności / siedziby kupującego, licząc od dnia jej zwrotu.

IV. Dostawa i odbiór towaru

 • Sprzedający ma prawo dostarczyć towar przed terminem uzgodnionym w umowie, a Kupujący również w takim wypadku obowiązany jest do odbioru towaru od Sprzedającego.
 • Za dostawę uzgodnionej ilości towaru uznaje się dostawę towaru w granicach tolerancji +/- 10% ilości uzgodnionej we właściwej umowie kupna.
 • Z chwilą dostawy towaru Sprzedający nabywa prawa do zapłaty ceny kupna, a Kupujący obowiązany jest do odbioru towaru. Z chwilą dostawy towaru ryzyko szkody na towarze przechodzi na Kupującego.

V. Warunki płatności

 • Sprzedający niniejszym zastrzega sobie prawo do określenia sposobu zapłaty za towar przez Kupującego.
 • Kupujący obowiązany jest do zgłaszania uzasadnionych zastrzeżeń do dokumentu stanowiącego podstawę zapłaty w terminie płatności.
 • Sprzedający nie uznaje zniżek, które nie zostały uzgodnione na piśmie, ani innego rodzaju pomniejszenia wartości pozycji z dowolnej przyczyny w wiążącym dokumencie.
 • Wszelkie koszty przelewu pokrywa Kupujący.
 • Jeśli Kupujący zalega z zapłatą o ponad 21 dni, Sprzedający ma prawo zażądać zapłaty za kolejne dostawy towaru w gotówce lub w formie zaliczki, nawet w przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych w przyszłości. Kupujący jest również obowiązany do pokrycia kosztów związanych z windykacją płatności przeterminowanych (takich jak np. wezwanie sporządzone przez prawnika itp.)
 • Strony umowy uzgodniły wysokość odstępnego w przypadku, jeśli Kupujący zechce rozwiązać umowę dotyczącą specyficznego materiału po uzgodnionej cenie (materiał zamówiony na konkretne zlecenie) – Kupujący obowiązany jest do zapłaty 100% ceny zamówionego towaru (z VAT). Jeśli dany materiał po uzgodnieniu z managerem sklepu może zostać sprzedany innemu klientowi na potrzeby innego zlecenia, wysokość odstępnego wynosi 30% ceny zamówionego towaru (z VAT).

VI. Nabycie prawa własności

 • Kupujący nabywa prawo własności do odebranego towaru po uregulowaniu pełnej ceny kupna i kosztów związanych z ewentualną zwłoką.
 • Po odebraniu niezapłaconego towaru Kupujący jest obowiązany o niego należycie zadbać i przechowywać go w taki sposób, aby nie doszło do ewentualnego zniszczenia lub kradzieży. W razie niedopełnienia któregoś z obowiązków kupujący zobowiązuje się do pokrycia pełnej wysokości szkody wyrządzonej sprzedającemu.

VII. Odpowiedzialność za wady

 • Osoba upoważniona do odbioru towaru nie może uzależniać odbioru ewidentnie nieuszkodzonej dostawy od kontroli jej zawartości, ilości i rodzaju w obecności załogi pojazdu.
 • Kupujący obowiązany jest do terminowego reklamowania ewentualnych wad w zależności od ich rodzaju. Kupujący zgłasza sprzedającemu reklamację na piśmie (wymogi formalne reklamacji: numer faktury, wskazanie wady oraz roszczenia reklamacyjnego). Rodzaje wad:
  • Widoczne wady (różnica w wadze, jakość towaru/korozja materiału, widoczna krzywizna materiału w chwili rozładunku towaru lub w ciągu 24 godzin od rozładunku materiału).
  • Wady ukryte (nieodpowiednia jakość i inne) – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od przyjęcia dostawy / rozładunku materiału.
  • Roszczenia wynikające z wad, które mogły ujawnić się w późniejszym terminie, przy dochowaniu należytej staranności, kupujący winien zgłosić najpóźniej w terminie 24 miesięcy od dostawy towaru:
 • Jeśli kupujący zwraca reklamowany towar, zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami sprzedającego, o które uprzednio się zwrócił. W dokumentach dostawy należy zaznaczyć, że chodzi o zwrot reklamowanego towaru oraz powołać się na numer reklamacji. Jeśli reklamowany towar w miejscu dostawy kupującego dokonuje załoga pojazdu sprzedającego, kupującego obowiązują postanowienia punktu III. „Transport materiału“. Przedmiotem reklamacji nie może być różnica do ± 1% pomiędzy dostarczoną a fakturowaną ilością towaru (odnosi się do poszczególnych pozycji). W przypadku uzasadnionej reklamacji dotyczącej części dostawy Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dostawę (towar) pozbawioną wad w terminie płatności.
 • Kupujący zobowiązany jest do przechowywania reklamowanego towaru oddzielnie do czasu rozpatrzenia reklamacji. Zabrania się jakiegokolwiek dysponowania rzeczonym towarem, które mogłoby utrudniać stwierdzenie zasadności reklamacji bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Jeśli kupujący naruszy obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie może dochodzić roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym.
 • Jeśli reklamacja Kupującego okaże się nieuzasadniona, obowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji poniesionych przez sprzedającego.
 • Jeśli sprzedający nie otrzyma pisemnej odpowiedzi na stanowisko wystosowane przez niego w sprawie reklamacji w terminie 30 dni, rzeczone stanowisko sprzedającego uznaje się za wiążące.

VIII. Rabat

Rabat wskazany w dokumencie będącym podstawą do zapłaty jest udzielany z zastrzeżeniem uregulowania faktury w terminie płatności. W razie niedotrzymania terminu płatności dostawca zastrzega sobie prawo naliczenia różnicy w cenie towaru w wysokości udzielonego rabatu.

IX. Uwagi

 • Jeśli kupujący zalega z zapłatą jakiejkolwiek faktury lub faktur za dostawę towaru, w tym także na podstawie innych umów kupna / zamówień, sprzedający może wstrzymać dostawy lub ekspedycję zamówionego towaru do czasu uregulowania wszelkich przeterminowanych zobowiązań kupującego wobec sprzedającego. W okresie obowiązywania takiego środka sprzedający nie zwleka z wypełnieniem zobowiązania dostawy towaru w uzgodnionym terminie, a kupujący nie ma z tego powodu prawa do wypowiedzenia, odstąpienia albo rozwiązania umowy kupna w inny sposób, ani też nie ma prawa dochodzić od sprzedającego jakichkolwiek innych sankcji, w tym roszczeń odszkodowawczych. Prawo własności przechodzi na kupującego w chwili uregulowania pełnej ceny kupna.
 • Jeśli Sprzedający po zawarciu umowy otrzyma wiarygodną informację o utracie wypłacalności Kupującego i jego zdolności do wypełniania zobowiązań, tj. pogorszeniu sytuacji finansowej, jeśli Kupujący wstrzyma płatności, zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie upadłościowe, wejdzie w stan likwidacji, agencja ratingowa obniży rating Kupującego albo zakład ubezpieczeniowy Sprzedającego obniży lub cofnie Kupującemu limit itp
 • Dostawę towaru regulują postanowienia Ramowej Umowy Kupna-Sprzedaży, o ile została zawarta oraz Ogólnego Regulaminu Handlowego dostawcy opublikowanego w sklepie oraz na www.kovsmol.sk.

X. Postanowienie końcowe

Niniejszy regulamin handlowy obowiązuje od 30.09.2012 r.